งานต่างๆที่ให้บริการ

1. ด้านที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 • จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA)
 • จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น Initial Environmental Evaluation (IEE) 
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor)
 • จัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย(ESA)
 • จัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
 • จัดทำรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Checklist for CoP)
 • จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
 • จัดทำรายงานจัดสรรที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์

2. ด้านการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design)

3.  ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture)

 • สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)สถาปัตยกรรม (Architecture)
 • ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
 • การประเมินผลกระทบทางสายตา (Visual Impact Assessment: VIA)

4. ด้านการออกแบบระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย (Drainage, Wastewater Treatment System and Solid Waste Disposal System)

5. ด้านการบริหาร (Project Administration)

6. ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

วิสัยทัศน์

 • เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาที่ดีที่สุด
 • พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคนิค และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างกว้างขวาง

พันธกิจ

 • ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบและด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม
 • เป็นพันธมิตร ทางธุรกิจที่ดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า โดยเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่พนักงานในองค์กร
 • พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


© 2015-2022 wasaphat.com All Rights Reserved.