บริษัท วสาภัทร จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เดิมชื่อ บริษัท วสาเทค จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วสาภัทร จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 บริหารโดย ผู้บริหารชาวไทย ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อยอดธุรกิจมาจาก บริษัท คลีน เทคโนโลยี่ จำกัด ตั้งแต่ 2535 โดยเน้นความถูกต้องทางด้านวิชาการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (แบบ สวล.4) จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

ลักษณะงาน

ด้านที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA)
1.2 จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น Initial Environmental Evaluation (IEE)
1.3 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor)
1.4 จัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ESA)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

www.onep.go.th/eia/

© 2015-2022 wasaphat.com All Rights Reserved.